Splošni pogoji za člane

  Splošne določbe

 1. Ponudnik storitve eDenarnice v okviru spletnega portala eDenar.net, (v nadaljevanju ponudnik) s splošnimi pogoji uporabe eDenarnice opredeljuje pogoje za uporabo, vključno s pravicami in obveznostmi registriranih uporabnikov.
 2. Splošni pogoji uporabe eDenarnice imajo naravo pogodbe. S podpisom na vlogi za uporabo eDenarnico, s potrditvijo splošnih pogojev ob prijavi na elektronski način ali s pričetkom postopka za nakup finančne storitve eDenarnice, oseba potrjuje, da je seznanjena s splošnimi pogoji in da z njimi soglaša.
 3. Za vsakega od plačilnih sistemov, ki jih uporabnik lahko kupi, napolni in/ali plača preko eDenarnice ali s katerimi lahko uporabnik polni svojo eDenarnico, z dobroimetjem, veljajo posebni splošni pogoji izdajatelja, ki posamezno plačilno sredstvo izdaja, nadzira in upravlja. Določila splošnih pogojev uporabe eDenarnice se ne nanašajo na uporabo plačilnega sistema, v kolikor to v splošnih pogojih uporabe eDenarnice ni izrecno navedeno.
 4. Storitev eDenarnice ponudnik izvaja izključno na osnovi pooblastila ter v okviru navodil s strani izdajatelja plačilne metode ponudniku, ter izključno za namen distribucije plačilne metode izdajatelja, posameznemu uporabniku. Vsi drugi nameni uporabe eDenarnice so izključeni in niso dopustni niti omogočeni.
 5. Storitev eDenarnice deluje na osnovi zakonodaje, ki ureja dolžniško upniška razmerja in ne deluje na osnovi zakonodaje o plačilnih sistemih in storitvah.
 6. Čeprav storitev ne deluje na osnovi zakonodaje o plačilnih sistemih in storitvah pa smiselno veljajo vsa določila zakonodaje o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma ter zakonodaje o varovanju osebnih podatkov, kar ponudnik storitve eDenarnice izvaja v neposrednem sodelovanju z izdajatelji plačilnih sistemov in storitev, ki so registriranemu uporabniku na voljo v eDenarnici ponudnika.

  Storitve eDenarnice

 7. eDenarnica uporabniku omogoča uporabo storitev:
  • vodenje osebnega računa in pregled dobroimetja na eDenarnici uporabnika,
  • polnitev eDenarnice ter nakup finančnih storitev plačilnih sistemov izdajateljev (v nadaljevanju kartice).
 8. Delovanje storitev eDenarnice so podrobneje opredeljene na spletnih straneh ponudnika.
 9. Ponudnik lahko storitve aktivira ali deaktivira posamezno, v skladu s poslovno politiko, tehnološkimi možnostmi in pogoji sodelovanja poslovnih partnerjev ponudnika - izdajateljev, od katerih so storitve eDenarnice neposredno odvisne.
 10. Ponudnik ima, zaradi zagotavljanja varnosti delovanja in preprečevanja zlorab, pravico kadarkoli delno ali v celoti blokirati delovanje posamezne eDenarnice, posamezne storitve ali celotnega sistema.
 11. Ponudnik ne odgovarja za morebitne izpade delovanja sistema, niti za neposredno ali posredno škodo, ki bi nastala kot posledica začasnega izpada ali nedelovanja eDenarnice, sistemov ponudnika ali sistemov poslovnih partnerjev, od katerih so storitve ponudnika neposredno ali posredno odvisne.
 12. Ponudnik ne odgovarja za posledice, ki nastanejo na osnovi sprememb veljavne zakonodaje.
 13. Ponudnik ne odgovarja za posledice morebitnih zlorab v tehnično-tehnoloških in telekomunikacijskih sistemih drugih izvajalcev, na katere ponudnik nima neposrednega vpliva.
 14. Ponudnik ne odgovarja za posledice, ki bi nastale zaradi višje sile ali kot posledica nemirov ali vojn ali neposrednega napada na ponudnika storitev, ki ga ponudnik, z uporabo sredstev v višini, ki omogočajo splošno in posebno varovanje dobroimetja ter osebnih podatkov uporabnika v času miru, ne more preprečiti.

  Registracija uporabnika

 15. Uporabnik lahko postane vsaka fizična ali pravna oseba, ki je poslovno sposobna. Ponudnik lahko omeji registracijo uporabnika glede na področje stalnega bivališča, ali na osnovi drugih nediskriminatornih splošnih kriterijev ali omejitev, ki jih objavi na spletnih straneh ponudnika.
 16. Posamezna oseba postane registrirani uporabnik na podlagi ugodno rešene vloge za uporabo eDenarnice, ki jo izpolni in podpiše vlagatelj, ter ji priloži zahtevano dokumentacijo. Osebe mlajše od 16 let morajo za registrirano uporabo vlogi priložiti pisno izjavo z zakonom določenega skrbnika, da dovoljuje uporabo varovanca. Posamezni izdajatelji kartic lahko pogoje uporabe dodatno omejijo.
 17. Vlogo za uporabo lahko oseba odda preko spletnega portala eDenarnice ali na drug način, ki je naveden v obvestilu na spletnih straneh ponudnika. Kot vloga šteje tudi prva zahteva za izvedbo storitve eDenarnice ali za pridobitev uporabniškega imena ali gesla.
 18. Vlagatelj z oddajo vloge za uporabo eDenarnice soglaša, da ponudnik lahko preveri, hrani ter obdeluje vse podatke vlagatelja, navedene v vlogi ter vse dodatno pridobljene podatke, ki so potrebni za uporabo storitev eDenarnice.
 19. Na osnovi prejete vloge, ponudnik vsakemu novemu vlagatelju dodeli unikatno referenčno sklicno številko uporabnika, ki jo uporabnik potrebuje za nakup kartic in uporabo storitev eDenarnice. V eDenarnici se kreira profil registriranega uporabnika.
 20. O potrditvi registracije vlagatelja, na podlagi prejete pisne ali elektronske vloge vlagatelja, odloča odgovorna oseba ali komisija ponudnika, v skladu s svojim poslovnikom. Odločitev komisije je dokončna. Komisija svojega sklepa vlagatelju ni dolžna pojasnjevati.
 21. Ponudnik pošlje vsakemu vlagatelju obvestilo o rešitvi vloge za registracijo. Kot obvestilo šteje tudi prva izvedba zahtevane storitve. Kot datum začetka registrirane uporabe šteje dan ugodno rešene vloge za registrirano uporabo ali dan izvedbe prve storitve.
 22. Ponudnik lahko od uporabnika zahteva, naj ponudniku posreduje kopije veljavnih osebnih dokumentov s sliko ter kopije vseh ustreznih dokumentov, ki potrjujejo stalni ali začasni poštni naslov uporabnika, po potrebi pa tudi izvor finančnih sredstev ter namen uporabe finančnih storitev, z namenom izpolnjevanja veljavne zakonodaje v zvezi z izdajo in prodajo kartic. Dokumente mora uporabnik posredovati na poštni naslov ponudnika, ki ga ponudnik objavi na spletnih straneh, ali jih naložiti v svojo eDenarnico. Uporabnik se strinja, da ponudnik zbrane podatke in dokumentacijo o uporabniku posreduje v pregled tudi izdajatelju finančnih storitev, ki jih želi uporabnik pridobiti preko eDenarnice ponudnika. Ponudnik lahko v času čakanja na zahtevano dokumentacijo ter potrditve s strani izdajatelja, začasno blokira uporabo storitev eDenarnice uporabnika.
 23. Ponudnik od uporabnika lahko zahteva, da se uporabnik identificira pri izdajatelju. Po potrditvi s strani izdajatelja lahko ponudnik uporabniku določi višje limite uporabe.

  Pravice in obveznosti registriranih uporabnikov

 24. Vsak registrirani uporabnik ima pravico do uporabe storitev eDenarnice.
 25. Registrirani uporabnik se obvezuje samostojno seznaniti z delovanjem posameznih storitev, ki so podrobno opisane na spletnem naslovu www.eDenar.net ter na drugih spletnih naslovih storitev, ki jih izvaja ponudnik in so navedene na spletnih straneh ponudnika.
 26. Registrirani uporabnik ima pravico do dostopa do vseh informacij, ki so povezane z registrirano uporabo eDenarnice, delovanjem plačilnih sistemov ter do vpogleda v promet in stanje v svoji eDenarnici.
 27. Registrirani uporabnik svoje pravice uveljavlja preko svoje eDenarnice.
 28. Uporabnik ima možnost kadarkoli preklicati uporabo storitev eDenarnice. Preklic velja z dnem prejema obvestila s strani ponudnika.
 29. Ponudnik obvešča registrirane uporabnike o vseh novostih v zvezi z uporabo storitev eDenarnice. Uporabnik ponudniku izrecno dovoljuje, da ga ponudnik obvešča o novostih ponudnika.
 30. Uporabnik se zavezuje, da bo:
  • zaupno varoval vsa svoja gesla povezana z eDenarnico ter nosil vso odgovornost za morebitno škodo, ki bi, kot posledica neskrbnega ravnanja uporabnika, nastala kot posledica nepooblaščenega dostopa tretjih oseb do gesel in eDenarnice uporabnika;
  • takoj obvestil ponudnika o vseh morebitnih nepravilnostih v zvezi s prejšnjo alinejo in drugih nepravilnostih v zvezi z delovanjem eDenarnice ali drugih storitev ponudnika;
  • redno spremljal svoje poslovanje, stanje na svoji eDenarnici ter vsa prejeta obvestila in sporočila ponudnika v zvezi z uporabo storitev eDenarnice;
  • spoštoval določila teh splošnih pogojev;
  • spoštoval intelektualno lastnino ponudnika, kamor sodi celotna dokumentacija, vsi postopki in procedure eDenarnice ter vsi elementi grafično celostne podobe.
 31. Uporabnik se obvezuje, da ne bo:
  • svojih gesel predal ali zaupal tretji osebi,
  • dostopal do svoje eDenarnice ali do celotnega sistema eDenarnice z uporabo drugih tehničnih pripomočkov razen tistih, ki jih daje na voljo ponudnik oziroma jih ponudnik javno razglasi kot sprejemljive,
  • brez pisnega soglasja ponudnika sodeloval v poskusih zlorabe in/ali delnega ali celotnega kopiranja sistema, dokumentacije, grafične podobe in/ali postopkov.
 32. Uporabnik je dolžan v roku osmih (8) dni sporočiti ponudniku vsako spremembo osebnih podatkov, ki jih je ob sprejemu med registrirane uporabnike ali naknadno posredoval ponudniku.

  Varstvo osebnih podatkov

 33. Ponudnik varuje vse osebne podatke, obvestila in sporočila, pridobljena od uporabnikov, kot zaupne in v skladu z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov ne glede na to, ali je vloga uporabnika že bila ali še ni bila obravnavana, potrjena ali zavrnjena ter ne glede na to, ali je uporabnik še registriran ali ni več registriran.
 34. Več o obdelavi osebnih podatkov, njihovem varovanju, namenih in pravnih podlagah za obdelavo ter o pravicah posameznika v zvezi z njegovimi osebnimi podatki, si lahko preberete na povezavi.
 35. Uporabnik z registracijo v eDenarnico ali s pričetkom prve izvedbe nakupa storitve preko eDenarnice, izrecno potrjuje in soglaša, da ponudnik, po potrebi, na terminalski opremi uporabnika namesti del programske opreme (piškotki ali cookie), ki ponudniku omogočajo izvedbo storitev eDenarnice, spremljanje statističnih podatkov, dostop do spletnih strani, storitev in informacij, preprečevanje zlorab ter zagotavljanje varnosti in izvajanje nalog v skladu z veljavno zakonodajo. Več o piškotkih si lahko preberete na povezavi.
 36. Izvajalec hrani in obdeluje podatke o naročnikih in uporabnikih skladno z veljavno zakonodajo, do izpolnitve pogodbenih obveznosti oziroma do 10 let po prejemu.

  eDenarnica

 37. Elektronska denarnica (krajše eDenarnica) je poseben prostor v tehnološkem sistemu ponudnika, ki uporabniku omogoča začasno hranjenje dobroimetja z namenom nakupa in prevzema kartic.
 38. eDenarnica je namenjena kratkotrajnemu hranjenju dobroimetja pri ponudniku z namenom, da lahko uporabnik z lastnimi sredstvi v kontroliranem tehnološkem okolju in postopku z nakazilom na TRR ponudnika ali preko drugega sistema reguliranega izdajatelja finančne storitve, svoja lastna sredstva naloži na lastni elektronski nosilec dobroimetja (kartica), ki ga izda izdajatelj kartice ali finančne storitve.
 39. Vsa sredstva, ki jih ponudnik za uporabnika hrani v njegovi eDenarnici (dobroimetje uporabnika) se obravnava kot gotovina v blagajni ponudnika. Sredstev uporabnika se ne obrestuje. V času med prejemom nakazila in nakupom kartice v eDenarnici, dobroimetje uporabnika ni varovano po zakonodaji o izdaji elektronskega denarja temveč je odnos med uporabnikom in ponudnikom dolžniško upniški. Ponudnik prenaša vse morebitne posledice sprememb veljavne zakonodaje na uporabnika.
 40. Pri uporabi eDenarnice veljajo omejitve v višini polnitve in najviše višine dobroimetja, ki ga lahko uporabnik ima v svoji eDenarnici pri ponudniku. Ponudnik lahko dodatno omeji vrsto in količino kartic ali storitev, ki jih lahko uporabnik prevzame preko svoje eDenarnice. Splošne omejitve so navedene na spletnih straneh ponudnika, mogoče pa so tudi dodatne in posebne omejitve zaradi veljavne zakonodaje ali pravil in omejitev izdajateljev kartic.

  eDenarnica uporabnika

 41. eDenarnica uporabnika je tehnološko zaščiten prostor v programski aplikaciji ponudnika, do katerega ima dostop le registrirani uporabnik. Vsak registrirani uporabnik ima lahko le eno eDenarnico. eDenarnica uporabniku omogoča uporabo storitev ponudnika. Vsak uporabnik, ob oddaji vloge za uporabo, prejme uporabniško ime in geslo, s katerim aktivira svojo eDenarnico.
 42. Uporaba eDenarnice uporabnika se blokira:
  • na podlagi prijave uporabnika o izgubi ali kraji uporabniškega imena ali gesla,
  • prijave o nepooblaščenem dostopu,
  • na podlagi indicev o morebitnih drugih nepravilnostih v povezavi z uporabnikom ali uporabo eDenarnice,
  • na osnovi zavrnjenega (nedostavljivega) elektronskega sporočila na elektronski naslov ali GSM številko uporabnika,
  • na osnovi nepotrjene ali nepravilno potrjene prijave s strani uporabnika, posredovane na elektronski naslov ali na GSM številko uporabnika.
 43. V primeru blokade mora uporabnik obvezno pisno ali preko telefona obvestiti ponudnika, vsako prijavo pa mora potrditi v pisni obliki z lastnoročnim podpisom ter priložiti kopijo osebnega dokumenta.
 44. V primeru, da gre za reševanje problema, ki je nastal zaradi napake, neznanja ali malomarnosti s strani uporabnika in še posebej v primeru, da se enak primer, pri istem uporabniku, ponovi večkrat, gre za primer neupravičene reklamacije. V primeru neupravičene reklamacije mora uporabnik najprej poravnati stroške odprave neupravičene reklamacije, šele nato se mu omogoči ponovni dostop in uporabo eDenarnice.
 45. Dostop do eDenarnice in storitev ponudnika je uporabniku zagotovljen nepretrgoma, oziroma skladno z določili teh splošnih pogojev, preko spletnih strani ponudnika.

  Uporaba eDenarnice

 46. Uporabnik lahko preko svoje eDenarnice kupuje kartice in druge finančne storitve izdajateljev. Ponudnik lahko prodajo kartic preko eDenarnice ustavi v skladu s pogodbo za distribucijo kartic z izdajateljem kartic. Vse informacije v zvezi s prodajo kartic ponudnik objavlja na svojih spletnih straneh. Uporabnik je pred nakazilom denarja na TRR ponudnika, na spletni strani ponudnika dolžan preveriti, če storitev ni dodatno omejena ali ustavljena.
 47. Za nakup kartic preko eDenarnice, uporabnik na transakcijski račun ponudnika (številka je objavljena na spletni strani ponudnika) nakaže celotni znesek dobroimetja, za katerega želi iz eDenarnice prevzeti kartice, povečan za stroške polnitev ali stroške aktivacije finančne storitve. Ob nakazilu uporabnik obvezno navede svojo referenčno sklicno številko, ki jo je prejel ob registraciji. Uporabnik lahko svojo eDenarnico napolni tudi preko sistemov drugih ponudnikov finančnih storitev, s katerimi sodeluje ponudnik. Pri tem lahko ponudnik uporabniku zaračuna dodatne stroške finančne storitve v skladu z veljavnim cenikom, ki je objavljen na spletnih straneh ponudnika.
 48. Po prejemu nakazanega zneska na transakcijski račun, ponudnik uporabniku pripiše prejeto vrednost dobroimetja na račun uporabnika eDenarnice v EUR.
 49. Ponudnik praviloma pripiše prejeto vrednost dobroimetja na račun eDenarnice uporabnika v roku enega delovnega dne od prejema potrditve prejema vplačanega zneska na transakcijski račun ponudnika s strani poslovne banke ponudnika.
 50. Uporabnik lahko prevzame nove kartice v lokalno veljavni valuti v skladu s stanjem na računu eDenarnice. Ob izdaji nove kartice se nominalna vrednost dobroimetja na računu eDenarnice uporabnika zniža za nominalno vrednost prevzete kartice in za strošek izdaje, polnitve in aktivacije kartice, v skladu z veljavnim cenikom, ki je objavljen na spletni strani ponudnika. Podatki za prevzem novih kartic (PINi) imajo časovno omejitev prikaza v eDenarnici. Če želi uporabnik hraniti podatke o prevzetih karticah izven časovne omejitve prikaza v eDenarnici jih mora natisniti ali varno shraniti izven sistema eDenarnice.
 51. Uporabnik lahko prevzame kartico iz eDenarnice z izbiro ustrezne možnosti v eDenarnici ali z uporabo mobilnega telefona in s pomočjo SMS sporočila. Uporabnik dodatno potrjuje izvedbo storitev z uporabo gesla za potrjevanje izvedbe storitve nakupa.
 52. Pri postopku prevzema in polnitve nove kartice ali druge finančne storitve ki jo uporabnik kupuje preko eDenarnice, se uporabniku v potrditev prikažejo vsi podatki v zvezi z višino dobroimetja kartice ali druge finančne storitve in vsi z nakupom in polnitvijo neposredno povezani stroški.
 53. Uporabnik lahko od ponudnika zahteva izplačilo vplačanega in še nepotrošenega dobroimetja. Pred izplačilom dobroimetja v višini več kot 50 € mora uporabnik ponudniku obvezno posredovati vso potrebno dokumentacijo, ki dokazuje pravilnost podatkov uporabnika in lastništvo na transakcijskem računu uporabnika. Za izplačilo dobroimetja ponudnik uporabniku obračuna stroške v višini, ki je prikazana v ceniku, ki je objavljen na spletni strani ponudnika.
 54. Uporabnik lahko zahteva vračilo vplačane višine dobroimetja v roku 14 dni po vplačilu v primeru, da odstopi od pogodbe o uporabi eDenarnice ali v primeru, da ponudnik storitve ne more opraviti v roku 7 dni, razlog za to pa ni v nobenem primeru povezan z uporabnikom.

  Zaračunavanje storitev

 55. Prva prijava, uporaba, odjava in uporaba eDenarnice je za uporabnika brezplačna v roku 6 mesecev po zadnjem nakupu finančne storitve preko eDenarnice. Mesečna osebna poraba ni pogoj za uporabo storitev eDenarnice.
 56. Po preteku 6 mesecev od zadnjega nakupa finančne storitve preko eDenarnice lahko ponudnik uporabniku zaračuna mesečno nadomestilo v višini, ki je objavljena na spletnih straneh ponudnika. Mesečno nadomestilo se obračuna samo v primeru ter največ do višine preostalega dobroimetja na osebni eDenarnici registriranega uporabnika.
 57. Veljavni cenik nadomestil za nakup kartic, stroškov unovčenja oziroma vračila dobroimetja iz eDenarnice na TRR račun uporabnika, stroškov neutemeljenih reklamacij, odpravo napak s strani uporabnika, stroškov v primeru izgube ali kraje gesla ter morebitni drugi stroški v povezavi z uporabo storitev eDenarnice so javno objavljeni na spletnih straneh ponudnika.

  Sistem ugodnosti

 58. Uporabnik lahko sodeluje v sistemu ugodnosti ponudnika, ki je predstavljen na spletnih straneh ponudnika.
 59. Uporabnik soglaša, da ga ponudnik obvešča o novostih v sistemu ugodnosti.

  Izguba ali kraja gesla

 60. V primeru izgube ali kraje gesla v zvezi z eDenarnico uporabnika ali drugega gesla, povezanega z uporabo eDenarnice je uporabnik dolžan takoj obvestiti klicni center ponudnika ter to s pisno izjavo na naslov ponudnika tudi potrditi. Za pisno izjavo šteje tudi izjava v elektronski obliki, podpisana s kvalificiranim digitalnim potrdilom, ki jo uporabnik pošlje na naslov podjetja.
 61. Uporabnik je dolžan poravnati vse stroške, povezane s preklicem eDenarnice ali uporabo storitev pri ponudniku. Vsa gmotna škoda, ki nastane kot posledica izgube ali kraje gesla za čas do izteka naslednjega delovnega dne od prejema obvestila, bremeni uporabnika – imetnika gesla.

  Reklamacije

 62. Za reševanje reklamacij v zvezi s uporabo eDenarnice, sistemom ugodnosti ali uporabo dodatnih storitev uporabnika je pristojen ponudnik. Uporabnik posreduje ponudniku reklamacijo glede nepravilnosti v delovanju sistema ali glede zneskov dobroimetja, vplačil ali sistema ugodnosti v roku osmih (8) dni po prejemu ustreznega obvestila o opravljeni transakciji oziroma storitvi ali pričetku postopka nove transakcije ali prevzema nove kartice ali storitve v eDenarnici. Reklamacija je lahko ponudniku posredovana preko eDenarnice, pisno z lastnoročnim podpisom ali v elektronski obliki z varnim elektronskim podpisom, overjenim z lastnim kvalificiranim potrdilom.
 63. Če se reklamacija uporabnika izkaže kot neutemeljena, (na primer: popravljanje napačno navedenih osebnih podatkov pri nakazilu, nakazovanje sredstev na drugo eDenarnico, odprava posledic napak, ki so posledica neupoštevanja navodil, še posebej, če se napake ponavljajo), ponudnik uporabniku zaračuna stroške postopka po veljavnem ceniku, ki je javno objavljen na spletnih straneh ponudnika.
 64. Po prenosu dobroimetja iz eDenarnice uporabnika na kartico ali po plačilu finančne storitve, ponudnik ni odgovoren niti za dobroimetje na kartici, ki jo je prevzel uporabnik iz eDenarnice, niti za delovanje finančnih storitev, ki jih uporabnik prevzame preko eDenarnice, niti za dobavo ter kakovost blaga in storitev, ki jih uporabnik plačuje pri trgovcih s karticami, ki jih je prevzel preko eDenarnice ponudnika. Vse morebitne reklamacije, ki jih ima uporabnik v zvezi z uporabo finančne storitve posameznega izdajatelja mora uporabnik nasloviti neposredno na izdajatelja finančne storitve. Vse reklamacije v zvezi z dobavo in uporabo opreme in storitev, ki jih uporabnik plačuje z dobroimetjem na kartici ali finančni storitvi izdani s strani izdajatelja, pa neposredno pri trgovcu, kjer je bilo plačilo opravljeno za nakup opreme ali storitev.

  Prenehanje registrirane uporabe eDenarnice

 65. Registrirana uporaba eDenarnice pri ponudniku velja do prenehanja.
 66. Registrirana uporaba fizične ali pravne osebe preneha z zahtevo uporabnika po zaprtju eDenarnice, z zaprtjem eDenarnice na osnovi odločitve komisije ali pooblaščene osebe ponudnika, s smrtjo uporabnika, z izgubo poslovne sposobnosti uporabnika, z ustavitvijo dejavnosti uporabnika ali ponudnika, zaradi določil veljavne zakonodaje, pristojnih organov ali zahteve izdajatelja.
 67. Ob prenehanju registracije preneha pravica uporabnika do koriščenja storitev registriranega uporabnika.
 68. Prenehanje registrirane uporabe v primeru smrti, prenehanja obstoja uporabnika ali izgube poslovne sposobnosti uporabnika nastopi z dnem nastopa tega dogodka.
 69. Uporabnik lahko izstopi iz registrirane uporabe eDenarnice tako, da poda zahtevo po prekinitvi uporabe eDenarnice in jo pošlje ponudniku podpisno z lastnoročnim podpisom ali v elektronski obliki z varnim elektronskim podpisom, overjenim z osebnim kvalificiranim digitalnim potrdilom ustreznega izdajatelja. Ustrezni izdajatelji so Halcom CA, SIGEN-CA, Pošta®CA.
 70. Registrirana uporaba eDenarnice na osnovi zahteve po prekinitvi uporabe preneha naslednji dan po prejemu izjave o prekinitvi uporabe eDenarnice.
 71. Ponudnik si pridržuje pravico, da uporabniku, ki kakorkoli krši te splošne pogoje poslovanja eDenarnice ali veljavno zakonodajo, navede napačne podatke, v predvidenem roku ne poravna svojih obveznosti oziroma, je popolnoma neaktiven več kot 24 mesecev, brez obrazložitve odpove uporabo eDenarnice in ga s tem izključi iz seznama registriranih uporabnikov. Izključitev začne veljati z dnem izdaje sklepa o izključitvi in zaprtju eDenarnice.
 72. V primeru prenehanja registrirane uporabe ima izključeni uporabnik pravico, da vloži zahtevo za povračilo preostalega dobroimetja ter za ta namen ponudniku posreduje celotno zahtevano dokumentacijo, ki je potrebna za nakazilo preostalega dobroimetja, v roku 6 mesecev po prejemu obvestila o zaprtju eDenarnice. Po preteku 6 mesecev od dne zaprtja eDenarnice preostalo dobroimetje zapade v korist ponudnika.
 73. V primeru prenehanja registrirane uporabe ter zaprtju eDenarnice uporabniku v plačilo takoj zapadejo vse še morebiti neporavnane obveznosti do ponudnika. Uporabnik je dolžan vse svoje morebitne neporavnane obveznosti do ponudnika poravnati v roku osmih (8) dni po prenehanju veljavnosti registracije in zaprtju eDenarnice. V primeru prenehanja registrirane uporabe lahko ponudnik vse zapadle obveznosti uporabnika takoj poravna tudi iz naslova še neporabljenega dobroimetja na karticah, ki jih je uporabnik do trenutka prenehanja registrirane uporabe eDenarnice prevzel preko eDenarnice.
 74. V primeru prenehanja registrirane uporabe ima uporabnik oziroma njegovi pravni nasledniki pravico do prevzema dobroimetja iz svoje eDenarnice v roku šestih (6) mesecev po preteku registrirane uporabe. Po poteku tega roka celotno dobroimetje zapade v korist ponudnika.
 75. V primeru prenehanja registrirane uporabe, ponudnik, zaradi zavarovanja interesov ponudnika, na osnovi ter v skladu z veljavno zakonodajo, ohrani podatke o uporabniku in njegovih aktivnostih še najmanj za čas, ki ga za poslovanje s finančnimi storitvami predvideva veljavna zakonodaja (10 let).

  Kazenske določbe

 76. Za ravnanje v nasprotju s temi splošnimi pogoji ali za kakršno koli zlorabo v zvezi s registrirano uporabo eDenarnice posameznik odgovarja v skladu s splošnimi pravili o civilni in kazenski odgovornosti.

  Končne določbe

 77. Ta različica splošnih pogojev stopi v veljavo z dnem 01.12.2020 in veljajo do preklica. Predhodne različice splošnih pogojev so dosegljive v arhivu.
 78. Ponudnik lahko, v skladu z veljavno zakonodajo in svojo poslovno politiko spremeni te splošne pogoje, o čemer predhodno, z elektronsko pošto, obvesti svoje registrirane uporabnike na elektronski naslov, v kolikor je uporabnik svoj elektronski naslov podal ob registraciji. V nasprotnem primeru se mora o spremembi splošnih pogojev uporabnik seznaniti sam na spletnih straneh ponudnika. Če uporabnik v roku 14 dni po prejemu obvestila o spremembi splošnih pogojev ali v roku 14 dni po objavi spremembe splošnih pogojev na spletnih straneh ponudnika ne poda izstopne izjave ter zahteve po zaprtju svoje eDenarnice, se šteje, da uporabniki s spremenjenimi pogoji soglaša.
 79. Ponudnik si pridržuje pravico do odprave vseh tiskarskih in slovničnih napak v splošnih pogojih ter na spletnih straneh brez predhodnega obvestila.
 80. V kolikor se izkaže, da je del teh splošnih pogojev, zaradi veljavne zakonodaje pravno sporen, se sporni del nadomesti z ustreznimi določili, ki ustrezajo smislu določila in veljavni zakonodaji. Sprememba pravno spornega dela ne vpliva na druga določila, ki niso pravno sporna.
 81. Za razlago pravnega razmerja med ponudnikom in registriranim uporabnikom ter za reševanje morebitnih sporov, ki izhajajo iz tega razmerja, se uporablja pravo Republike Slovenije.
 82. Morebitne medsebojne spore, ki se nanašajo na registrirano uporabo eDenarnice, rešujeta stranki sporazumno, v kolikor pa to ni mogoče, je za njihovo reševanje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.
 83. eDenar.net je blagovna znamka podjetja mc2, kreativne rešitve, d.o.o., www.mc2.si.

Izvajalec hrani in obdeluje podatke o naročnikih in uporabnikih skladno z veljavno zakonodajo, do izpolnitve pogodbenih obveznosti oziroma do 5 let po prejemu.