Splošni pogoji za člane

  Splošne določbe

 1. eDenar.net, (v nadaljevanju klub) s splošnimi pogoji klub opredeljuje pogoje za članstvo, vključno s pravicami in obveznostmi članov in kluba. Članstvo je prostovoljno.
 2. Splošni pogoji poslovanja imajo naravo pogodbe. S podpisom na vlogi za članstvo oseba potrjuje, da je seznanjena s splošnimi pogoji in z njimi soglaša.
 3. Za vse plačilne sisteme veljajo posebni splošni pogoji izdajatelja, ki plačilno sredstvo izdaja. Določila splošnih pogojev kluba se ne nanašajo na uporabo plačilnega sistema, v kolikor to v splošnih pogojih kluba ni izrecno navedeno.

  Storitve kluba

 4. Klub članom omogoča uporabo svojih storitev ki so predvsem:
  • nakup kartic plačilnih sistemov (v nadaljevanju kartice);
  • uporabo e-denarnice;
  • sodelovanje članov v sistemu ugodnosti;
  • vodenje osebnega računa.
 5. Delovanje storitev kluba in sistema ugodnosti je podrobneje opredeljeno na spletnih straneh kluba.
 6. Klub lahko storitve aktivira ali deaktivira posamezno, v skladu s poslovno politiko, tehnološkimi možnostmi in pogoji sodelovanja poslovnih partnerjev kluba, od katerih so storitve kluba neposredno odvisne.
 7. Klub ima, zaradi zagotavljanja varnosti delovanja in preprečevanja zlorab, pravico kadarkoli delno ali v celoti blokirati delovanje klubskega sistema ali storitev kluba.
 8. Klub ne odgovarja za morebitne izpade delovanja sistema, niti za neposredno ali posredno škodo, ki bi nastala kot posledica začasnega izpada ali nedelovanja osebnega portala, sistemov kluba ali sistemov poslovnih partnerjev, od katerih so storitve kluba neposredno ali posredno odvisne.
 9. Klub ne odgovarja za posledice, ki nastanejo na osnovi sprememb veljavne zakonodaje.
 10. Klub ne odgovarja za posledice morebitnih zlorab v tehnično-tehnoloških in telekomunikacijskih sistemih drugih izvajalcev, na katere klub nima neposrednega vpliva.

  Sprejem v članstvo

 11. Član kluba lahko postane vsaka fizična ali pravna oseba, ki je poslovno sposobna. Klub lahko omeji sprejem v članstvo glede na področje stalnega bivališča, kar objavi na spletnih straneh kluba.
 12. Posamezna oseba postane član kluba na podlagi ugodno rešene vloge za članstvo, ki jo izpolni in podpiše vlagatelj, ter ji priloži zahtevano dokumentacijo. Osebe mlajše od 16 let morajo za sprejem v članstvo ob vlogi za članstvo podati tudi pisno izjavo z zakonom določenega skrbnika, da dovoljuje včlanitev varovanca v klub. Posamezni izdajatelji kartic lahko pogoje dodatno omejijo.
 13. Vlogo za članstvo se lahko odda preko spletnega portala kluba ali na drug način, ki je naveden v obvestilu na spletnih straneh kluba. Kot vloga šteje tudi prva zahteva za izvedbo storitve kluba.
 14. Vlagatelj z oddajo vloge za članstvo soglaša, da klub lahko preveri vse podatke, navedene v vlogi.
 15. Na osnovi prejete vloge, klub vsakemu novemu vlagatelju dodeli sklicno številko člana (ki jo potrebuje za nakup kartic in sodelovanje v sistemu ugodnosti).
 16. O članstvu, na podlagi prejete pisne vloge vlagatelja, odloča komisija kluba v skladu s svojim poslovnikom. Komisija svojega sklepa ni dolžna pojasnjevati.
 17. Klub pošlje vsakemu vlagatelju obvestilo o rešitvi vloge za članstvo. Kot obvestilo šteje tudi prva izvedba zahtevane storitve. Kot datum začetka članstva šteje dan ugodno rešene vloge za članstvo ali dan izvedbe prve storitve.
 18. Klub lahko od člana zahteva, naj klubu posreduje kopije veljavnih osebnih dokumentov s sliko ter kopije ustreznih dokumentov, ki potrjujejo poštni naslov člana, z namenom izpolnjevanja veljavne zakonodaje v zvezi z izdajo in prodajo kartic. Dokumente mora član posredovati na poštni naslov kluba ali jih naložiti v svojo e-denarnico. Klub lahko v času čakanja na zahtevano dokumentacijo, začasno blokira e-denarnico člana.

  Pravice in obveznosti članov

 19. Vsak član kluba ima pravico do uporabe storitev kluba.
 20. Član se obvezuje samostojno seznaniti z delovanjem posameznih storitev, ki so podrobno opisane na spletnem naslovu www.eDenar.net ter na drugih spletnih naslovih storitev, ki jih izvaja klub in so navedene na strani kluba.
 21. Član ima pravico do dostopa do vseh informacij, ki so povezane z članstvom v klubu, delovanjem plačilnih sistemov ter do vpogleda v promet in stanje na svojem članskem računu ter na svojih karticah ali drugih nosilcih podatkov plačilnih sistemov, ki jih je prevzel preko e-denarnice.
 22. Član svoje pravice uveljavlja preko svojega osebnega klubskega portala.
 23. Član ima možnost kadarkoli preklicati uporabo posameznih storitev članstva ali sodelovanje v sistemu ugodnosti. Preklic velja z dnem prejema obvestila.
 24. Klub obvešča svoje člane o vseh novostih v zvezi s članstvom in storitvah kluba. Član klubu izrecno dovoljuje, da ga klub obvešča o novostih.
 25. Član se zavezuje, da bo:
  • zaupno varoval vsa svoja gesla v zvezi z osebnim klubskim portalom ter nosil vso odgovornost za škodo, ki je posledica nepooblaščenega dostopa tretjih oseb do njegovih gesel;
  • takoj obvestil klub o vseh nepravilnostih v zvezi s prejšnjo alinejo in drugih nepravilnostih v zvezi z delovanjem osebnega klubskega portala ali drugih storitev kluba;
  • redno spremljal svoje poslovanje na osebnem klubskem portalu;
  • spoštoval določila teh splošnih pogojev;
  • spoštoval intelektualno lastnino kluba, kamor sodi celotna dokumentacija, vsi postopki in procedure kluba ter vsi elementi grafične celostne podobe.
 26. Član se obvezuje, da ne bo:
  • svojih gesel predal ali zaupal tretji osebi,
  • dostopal do osebnega portala z uporabo drugih tehničnih pripomočkov razen tistih, ki jih daje na voljo klub oziroma jih klub javno razglasi kot sprejemljive,
  • brez pisnega soglasja kluba sodeloval v poskusih zlorabe in/ali delnega ali celotnega kopiranja klubskega sistema, dokumentacije, grafične podobe in/ali postopkov.
 27. Član je dolžan v roku osmih (8) dni sporočiti klubu vsako spremembo osebnih podatkov, ki jih je ob sprejemu v članstvo ali naknadno posredoval klubu.

  Varstvo osebnih podatkov

 28. Klub varuje vse podatke, pridobljene od članov, kot zaupne in v skladu z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov.
 29. Član dovoljuje, da v primeru, da klubu sam ne posreduje spremembe osebnih podatkov, klub lahko pridobi te podatke drugje.
 30. Član soglaša, da se njegovi osebni podatki uporabljajo za namen članstva v klubu. V primeru, da član uporablja storitve članstva oziroma sodeluje v sistemu ugodnosti, član soglaša, da se njegovi osebni podatki uporabljajo tudi za namen izvrševanja teh storitev oziroma sodelovanja v sistemu ugodnosti.
 31. Član soglaša, da klub, po potrebi ter lestni presoji, na terminalski opremi člana namesti del programske opreme (piškotki ali cookie), ki klubu omogoča izvedbo storitev kluba, spremljanje statističnih podatkov, dostop do spletnih strani, storitev in informacij, preprečevanje zlorab ter zagotavljanje varnosti in izvajanje nalog v skladu z veljavno zakonodajo.
 32. Klub posreduje osebne podatke tretjim osebam le na podlagi privolitve posameznika ali v primerih, ki so določeni z veljavno zakonodajo.
 33. Za privolitev posameznika za posredovanje njegovega imena in naslova trgovcu šteje naročilo člana za dobavo kupljenega blaga na dom pri temu trgovcu.
 34. Za privolitev posameznika za posredovanje njegovega imena, naslova in davčne številke trgovcu, ki posamezniku izda promocijska sredstva, šteje sodelovanje v promocijskih akcijah kluba.

  Zaračunavanje storitev

 35. Prva prijava, članstvo, odjava in uporaba osebnega klubskega portala v klubu je za člana brezplačna. Mesečna osebna poraba ni pogoj za članstvo.
 36. Storitve članstva in sodelovanje v sistemu ugodnosti je za člana brezplačno.
 37. Veljaven cenik nadomestil za nakup kartic, stroškov neutemeljenih reklamacij, odprava napak s strani člana in stroškov v primeru izgube ali kraje gesla je javno objavljen na spletnih straneh kluba.

  Osebni klubski portal

 38. Osebni klubski portal je tehnološko zaščiten prostor v programski aplikaciji kluba, do katerega ima dostop le član. Vsak član kluba ima lahko le en osebni klubski portal. Osebni klubski portal članu omogoča uporabo dodatnih storitev kluba. Vsak član kluba, ob oddaji vloge za članstvo, prejme uporabniško ime in geslo, s katerim aktivira svoj osebni klubski portal.
 39. Uporaba osebnega klubskega portala se avtomatično blokira:
  • na podlagi prijave člana o izgubi ali kraji uporabniškega imena ali gesla;
  • prijave o nepooblaščenem dostopu ali drugih nepravilnostih;
  • na osnovi zavrnjenega (nedostavljivega) elektronskega sporočila na elektronski naslov člana.
 40. V primeru blokade mora član obvezno pisno ali preko telefona obvestiti klub, vsako prijavo pa mora potrditi v pisni obliki z lastnoročnim podpisom ter priložiti kopijo osebnega dokumenta.
 41. V primeru, da gre za reševanje problema, ki je nastal zaradi napake ali neznanja s strani člana in še posebej v primeru, da se enak primer, pri istem članu, ponovi večkrat, gre za primer neupravičene reklamacije. V primeru neupravičene reklamacije mora član najprej poravnati stroške odprave neupravičene reklamacije, šele nato se mu omogoči ponovni dostop in uporabo osebnega portala.
 42. Dostop do osebnega klubskega portala in storitev kluba je članu zagotovljen nepretrgoma preko spletnih strani kluba.

  e-denarnica

 43. Elektronska denarnica (krajše e-denarnica) je poseben prostor v osebnem portalu, ki članu omogoča začasno hranjenje dobroimetja za namen nakupa in prevzema kartic.
 44. Vsa sredstva, ki jih član hrani v e-denarnici (dobroimetje člana) se obravnava kot gotovina v blagajni kluba ter se ne obrestuje. Klub prenese vse morebitne posledice sprememb veljavne zakonodaje na člana.
 45. Član prevzame kartice iz e-denarnice z izbiro ustrezne možnosti v e-denarnici ali z uporabo mobilnega telefona preko SMS sporočil.
 46. Pri postopku prevzema nove kartice ali polnitve kartice se članu prikažejo vsi podatki v zvezi s kartico.

  Nakup kartic

 47. Član lahko preko kluba kupuje kartice. Klub lahko prodajo kartic preko kluba ustavi v skladu s pogodbo za distribucijo kartic. Vse informacije v zvezi s prodajo kartic klub objavlja na svojih spletnih straneh. Član je pred nakazilom denarja, na spletni strani kluba, dolžan preveriti, če storitev ni ustavljena.
 48. Za nakup kartic preko kluba, član na transakcijski račun kluba (številka je objavljena na spletni strani kluba) nakaže celotni znesek, za katerega želi iz e-denarnice prevzeti kartice, povečan za morebitne stroške polnitev ali aktivacije. Ob nakazilu član obvezno navede svojo sklicno številko, ki jo je prejel ob včlanitvi. Član lahko svojo e-denarnico napolni tudi preko sistema Moneta. Pri tem lahko klub članu zaračuna dodatne stroške v skladu z veljavnim cenikom.
 49. Po prejemu nakazanega zneska na račun, klub članu pripiše prejeto vrednost na članski račun v obliki članskih točk v razmerju 1 točka = 0,01 EURO ali v EUR.
 50. Klub pripiše prejeto vrednost v roku enega delovnega dne od prejema vplačanega zneska na transakcijski račun kluba in prejema kartic na zalogo.
 51. Član lahko prevzame nove kartice v lokalno veljavni valuti v skladu s stanjem na računu člana. Ob izdaji nove kartice se vrednost na članskem računu zniža za nominalno vrednost prevzete kartice in za strošek izdaje, polnitve in aktivacije kartice v skladu z veljavnim cenikom, ki je objavljen na spletni strani kluba.
 52. V primeru, da klub kartic, zaradi dobavnega roka izdajatelja, ne more dobaviti v roku 7 dni po prejemu vplačila na račun kluba, je član upravičen do povračila vplačanih sredstev.

  Sistem ugodnosti

 53. Član šteje za aktivnega člana, ko v tekočem koledarskem obdobju prejme bonus zaradi sodelovanja v promocijskih akcijah ali nakupa vsaj ene kartice. To obdobje se lahko določi enotno ali za vsako promocijsko akcijo posebej.
 54. Vsak aktivni član kluba ima pravico po svoji izbiri sodelovati v sistemu ugodnosti ali v posameznem delu sistema ugodnosti kluba.
 55. Klub lahko nudi aktivnim članom, glede na kriterije posamezne promocijske akcije, več oblik sodelovanja v sistemu ugodnosti. Sistem ugodnosti vključuje predvsem:
  • pripis članskih točk zaradi sodelovanja v promocijskih akcijah, ki jih organizira klub ter
  • prevzem promocijskih kartic trgovcev.
 56. Klub obvešča člane o novostih v sistemu ugodnosti.

  Članski račun

 57. Članski račun je poseben prostor v osebnem portalu člana, ki omogoča zbiranje članskih točk.
 58. Član zbira članske točke predvsem z naslova:
  • nakupa novih kartic preko kluba;
  • sodelovanja v nagradnih anketah in posnetku stanja;
  • drugih oblikah pridobivanja članskih točk, ki jih organizira klub.
 59. Točke in druge ugodnosti iz naslova sodelovanja v sistemu ugodnosti, se obračunajo, pripišejo in/ali distribuirajo v osebni račun člana, na osnovi izpolnitve pogojev sodelovanja v sistemu ugodnosti in prejema nakazila sredstev s strani trgovca/sponzorja, na račun kluba, najkasneje do 8. v mesecu, za pretekli mesec.
 60. Član lahko zbrane članske točke zamenja s splošno veljavno z nominalno vrednostjo, ki ustreza številu zbranih točk, v razmerju 1 točka = 0,01 EURO. Pri tem velja tudi cena za izdajo kartice v skladu z veljavnim cenikom. Minimalno potrebno število članskih točk je omejeno z najmanjšo nominalno vrednostjo splošno veljavne kartice, ki jo izdajatelj kartic nudi na trgu.
 61. Pri tem klub izda članu kartico iz nagradnega sklada, v katerega prispevajo kartice posamezni sponzorji.

  Obveščanje trgovca

 62. Ob izdaji kartic iz nagradnega sklada ali promocijskih vrednostnih kartic članu, klub obvesti sponzorja o izdaji kartic(e) članu in mu pri tem posreduje vse potrebne osebne podatke člana, ki so potrebni zaradi veljavne zakonodaje o dohodnini fizičnih oseb.
 63. V kolikor prejete ugodnosti posameznega sponzorja, ki jih preko kluba, v koledarskem letu, prejme član, presegajo zakonsko določene olajšave, je član dolžan prejete ugodnosti prijaviti v svoji dohodninski napovedi in plačati ustrezno dohodnino.
 64. Seznam o prejetih ugodnosti preko kluba je članu vedno na voljo v njegovem osebnem portalu.

  Distribucija promocijskih kartic

 65. Član je, v okviru distribucije promocijskih kartic posameznih sponzorjev, upravičen do prejema ustreznega števila promocijskih kartic posameznega trgovca, glede na dogovor kluba s trgovcem.
 66. Član promocijske kartice prejme v osebno e-denarnico in jih lahko prevzame v skladu s postopkom prevzema kartic iz e-denarnice ter potroši v skladu s splošnimi pravili izdajatelja kartic ali pravili kluba o mobilnem plačevanju.

  Izguba ali kraja gesla

 67. V primeru izgube ali kraje gesla v zvezi z osebnim klubskim portalom ali drugega gesla, povezanega s članstvom v klubu je član dolžan takoj obvestiti avtorizacijski center kluba ter to s pisno izjavo na naslov kluba tudi potrditi. Za pisno izjavo šteje tudi izjava v elektronski obliki, podpisana z varnim elektronskim podpisom.
 68. Imetnik je dolžan poravnati vse stroške, povezane s preklicem osebnega portala člana ali uporabe storitev, povezanih s članstvom. Vsa gmotna škoda, ki nastane kot posledica izgube ali kraje gesla za čas do izteka naslednjega delovnega dne od prejema obvestila, bremeni člana – imetnika gesla.

  Reklamacije

 69. Za reševanje reklamacij v zvezi s članstvom, sistemom ugodnosti ali uporabo dodatnih storitev članstva je pristojen klub. Član posreduje klubu reklamacijo glede nepravilnosti v delovanju kluba ali glede zneskov plačil ali ugodnosti v osmih (8) dneh po prejemu ustreznega obvestila o opravljeni transakciji oziroma storitvi. Reklamacija je lahko klubu posredovana preko osebnega spletnega portala, pisno z lastnoročnim podpisom ali v elektronski obliki z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom.
 70. Če je reklamacija neutemeljena, (na primer: popravljanje napačno navedenih osebnih podatkov, odprava posledic napak, ki so posledica neupoštevanja navodil, še posebej, če se napake ponavljajo), klub zaračuna članu stroške postopka po veljavnem ceniku, ki je javno objavljen na spletnih straneh kluba.
 71. Klub ni odgovoren za dobavo ter kakovost blaga in storitev, ki jih član plačuje pri trgovcih s karticami.

  Prenehanje članstva

 72. Članstvo v klubu velja do prenehanja.
 73. Članstvo fizične osebe preneha z izstopom, z izključitvijo, s smrtjo, z izgubo poslovne sposobnosti člana, z ustavitvijo dejavnosti kluba ali zaradi določil veljavne zakonodaje ali pristojnih organov.
 74. Ob prenehanju članstva preneha pravica do koriščenja ugodnosti, izhajajoča iz predhodnega članstva.
 75. Prenehanje članstva v primeru smrti, prenehanja obstoja člana ali izgube poslovne sposobnosti člana nastopi z dnem nastopa tega dogodka.
 76. Član lahko izstopi iz članstva kluba tako, da poda izjavo o izstopu iz članstva kluba in jo pošlje klubu pisno z lastnoročnim podpisom ali v elektronski obliki z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom.
 77. Članstvo po izstopu člana preneha naslednji dan po prejemu izjave o izstopu.
 78. Klub si pridržuje pravico, da članu, ki kakorkoli krši te splošne pogoje poslovanja kluba ali veljavno zakonodajo, navede napačne podatke, v predvidenem roku ne poravna svojih obveznosti oziroma je popolnoma neaktiven več kot 24 mesecev, brez obrazložitve odpove članstvo in ga s tem izključi iz članstva. Izključitev začne veljati z dnem izdaje sklepa o izključitvi.
 79. V primeru prenehanja članstva vse članske točke takoj zapadejo v korist kluba.
 80. V primeru prenehanja članstva članu v plačilo takoj zapadejo vse še neporavnane obveznosti do kluba. Član je dolžan vse svoje morebitne neporavnane obveznosti do kluba v roku osmih (8) dni po prenehanju članstva. V primeru prenehanja članstva lahko klub vse zapadle obveznosti člana takoj poravna iz naslova neporabljenih kartic, ki jih ima član v trenutku prenehanja članstva v svoji e-denarnici.
 81. V primeru prenehanja članstva ima član oziroma njegovi pravni nasledniki pravico do prevzema vseh neporabljenih kartic iz svoje e-denarnice v roku šestih (6) mesecev po preteku članstva. Po poteku tega roka vse neporabljene kartice zapadejo v korist kluba.
 82. V primeru prenehanja članstva, klub, zaradi zavarovanja interesov kluba, v skladu z veljavno zakonodajo, ohrani podatke o članu in njegovih aktivnostih.

  Kazenske določbe

 83. Za ravnanje v nasprotju s temi splošnimi pogoji ali za kakršnokoli zlorabo v zvezi s članstvom v klubu posameznik odgovarja v skladu s splošnimi pravili o civilni in kazenski odgovornosti.

  Končne določbe

 84. Ti splošni pogoji stopijo v veljavo z dnem 23.05.2013 in veljajo do preklica.
 85. Klub lahko v skladu z veljavno zakonodajo in svojo poslovno politiko spremeni te splošne pogoje, o čemer predhodno, z elektronsko pošto, obvesti svoje člane. Če član v roku 14 dni po prejemu obvestila o spremembi splošnih pogojev ne izstopi iz kluba, se šteje, da s spremenjenimi pogoji soglaša.
 86. Klub si pridržuje pravico do odprave vseh tiskarskih in slovničnih napak v splošnih pogojih ter na spletnih straneh brez predhodnega obvestila.
 87. V kolikor se izkaže, da je del teh splošnih pogojev, zaradi veljavne zakonodaje pravno sporen, se sporni del nadomesti z ustreznimi določili, ki ustrezajo smislu določila in veljavni zakonodaji. Sprememba pravno spornega dela ne vpliva na druga določila, ki niso pravno sporna.
 88. Za razlago pravnega razmerja med klubom in članom kluba ter za reševanje morebitnih sporov, ki izhajajo iz tega razmerja, se uporablja pravo Republike Slovenije.
 89. Morebitne medsebojne spore, ki se nanašajo na članstvo v klubu, rešujeta stranki sporazumno, v kolikor pa to ni mogoče, je za njihovo reševanje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.
 90. eDenar.net je blagovna znamka podjetja mc2, kreativne rešitve, d.o.o., www.mc2.si.