Splošni pogoji za člane

  Splošne določbe

 1. eDenar.net, (v nadaljevanju klub) s splošnimi pogoji klub opredeljuje pogoje za članstvo, vključno s pravicami in obveznostmi članov in kluba. Članstvo je prostovoljno.
 2. Ti splošni pogoji poslovanja imajo naravo pogodbe. S podpisom na vlogi za članstvo oseba potrjuje, da je seznanjena s temi splošnimi pogoji in da z njimi soglaša.
 3. Za plačilni sistem paysafecard veljajo posebni splošni pogoji izdajatelja, ki plačilno sredstvo paysafecard izdaja. Določila splošnih pogojev kluba se ne nanašajo na uporabo plačilnega sistema paysafecard, v kolikor to v splošnih pogojih kluba ni izrecno navedeno.

  Storitve kluba

 4. Klub članom omogoča uporabo svojih storitev ki so predvsem:
  • nakup kartic plačilnega sistema paysafecard (v nadaljevanju paysafecard);
  • uporabo e-denarnice;
  • sodelovanje članov v sistemu ugodnosti;
  • vodenje osebnega računa.
 5. Delovanje storitev kluba in sistema ugodnosti je podrobneje opredeljeno na spletnih straneh kluba.
 6. Klub lahko storitve aktivira ali deaktivira posamezno, v skladu s poslovno politiko, tehnološkimi možnostmi in pogoji sodelovanja poslovnih partnerjev kluba, od katerih so storitve kluba neposredno odvisne.
 7. Klub ima, zaradi zagotavljanja varnosti delovanja in preprečevanja zlorab, pravico kadarkoli delno ali v celoti blokirati delovanje klubskega sistema ali storitev kluba.
 8. Klub ne odgovarja za morebitne izpade delovanja sistema, niti za neposredno ali posredno škodo, ki bi nastala kot posledica začasnega izpada ali nedelovanja osebnega portala, sistemov kluba ali sistemov poslovnih partnerjev, od katerih so storitve kluba neposredno odvisne.

  Sprejem v članstvo

 9. Član kluba lahko postane vsaka fizična ali pravna oseba, ki je poslovno sposobna. Klub lahko omeji sprejem v članstvo glede na področje stalnega bivališča, kar objavi na spletnih straneh kluba.
 10. Posamezna oseba postane član kluba na podlagi ugodno rešene vloge za članstvo, ki jo izpolni in podpiše vlagatelj, ter ji priloži zahtevano dokumentacijo. Osebe mlajše kot 16 let morajo za sprejem v članstvo ob vlogi za članstvo podati tudi pisno izjavo z zakonom določenega skrbnika, da dovoljuje včlanitev varovanca v klub.
 11. Vlogo za članstvo se lahko odda preko spletnega portala kluba ali na drug način, ki je naveden v obvestilu na spletnih straneh kluba. Kot vloga šteje tudi prva zahteva za izvedbo storitve posredovana v obliki SMS.
 12. Vlagatelj z oddajo vloge za članstvo soglaša, da klub preveri vse podatke, navedene v vlogi.
 13. Na osnovi prejete vloge klub vsakemu novemu vlagatelju dodeli sklicno številko člana (ki jo potrebuje za nakup kartic paysafecard in sodelovanje v sistemu ugodnosti;
 14. O članstvu, na podlagi prejete pisne vloge vlagatelja, odloča komisija kluba v skladu s svojim poslovnikom. Komisija svojega sklepa ni dolžna pojasnjevati.
 15. Klub pošlje vsakemu vlagatelju obvestilo o rešitvi vloge za članstvo. Kot obvestilo šteje tudi prva izvedba zahtevane storitve. Kot datum začetka članstva šteje dan ugodno rešene vloge za članstvo ali dan izvedbe prve storitve.

  Pravice in obveznosti članov

 16. Vsak član kluba ima pravico do uporabe storitev kluba.
 17. Član se obvezuje samostojno seznaniti z delovanjem posamezne storitve, ki so podrobno opisane na spletnem naslovu www.eDenar.net.
 18. Član ima pravico do dostopa do vseh informacij, ki so povezane z članstvom v klubu, delovanjem sistema paysafecard ter do vpogleda v promet in stanje na svojem članskem računu in svojih karticah ali drugih nosilcih podatkov plačilnega sistema paysafecard (v nadaljevanju kartice), ki jih vpiše in hrani v e-denarnici.
 19. Član svoje pravice uveljavlja preko svojega osebnega klubskega portala.
 20. Član ima možnost kadarkoli preklicati uporabo posameznih storitev članstva ali sodelovanje v sistemu ugodnosti. Preklic velja z dnem prejema obvestila.
 21. Klub obvešča svoje člane o vseh novostih v zvezi s članstvom in storitvah kluba. Član klubu izrecno dovoljuje, da ga klub obvešča o novostih.
 22. Član se zavezuje, da bo:
  • kot zaupna varoval vsa svoja gesla v zvezi z osebnim klubskim portalom ter nosil vso odgovornost za škodo, ki je posledica nepooblaščenega dostopa tretjih oseb do njegovih gesel;
  • takoj obvestil klub o vseh nepravilnostih v zvezi s prejšnjo alinejo in drugih nepravilnostih v zvezi z delovanjem osebnega klubskega portala ali drugih storitev kluba;
  • redno spremljal svoje poslovanje na osebnem klubskem portalu;
  • spoštoval določila teh splošnih pogojev;
  • spoštoval intelektualno lastnino kluba, pod kar sodi celotna dokumentacija, vsi postopki in procedure kluba ter vsi elementi grafične celostne podobe.
 23. Član se obvezuje, da ne bo:
  • svojih gesel predal ali zaupal tretji osebi,
  • dostopal do osebnega portala z uporabo drugih tehničnih pripomočkov kot so tisti pripomočki, ki jih daje na voljo klub oziroma jih klub javno razglasi kot sprejemljive,
  • brez pisnega soglasja kluba sodeloval v poskusih zlorabe in/ali delnega ali celotnega kopiranja klubskega sistema, dokumentacije, grafične podobe in/ali postopkov.
 24. Član je dolžan v roku osmih dni sporočiti klubu vsako spremembo osebnih podatkov, ki jih je ob sprejemu v članstvo ali naknadno posredoval klubu.

  Varstvo osebnih podatkov

 25. Klub varuje vse podatke, pridobljene od članov, kot zaupne in v skladu z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov.
 26. Član dovoljuje, da v primeru, da klubu sam ne posreduje spremembe osebnih podatkov, klub pridobi te podatke drugje.
 27. Član soglaša, da se njegovi osebni podatki uporabljajo za namen članstva v klubu. V primeru, da član uporablja storitve članstva oziroma sodeluje v sistemu ugodnosti, član soglaša, da se njegovi osebni podatki uporabljajo tudi za namen izvrševanja teh storitev oziroma sodelovanja v sistemu ugodnosti.
 28. Klub posreduje osebne podatke tretjim osebam le na podlagi privolitve posameznika ali v primerih, ki so določeni z veljavno zakonodajo.
 29. Za privolitev posameznika za posredovanje njegovega imena in naslova trgovcu šteje naročilo člana za dobavo kupljenega blaga na dom pri temu trgovcu.
 30. Za privolitev posameznika za posredovanje njegovega imena, naslova in davčne številke trgovcu, ki posamezniku izda promocijska sredstva, šteje sodelovanje v promocijskih akcijah kluba.

  Zaračunavanje storitev

 31. Prva prijava, članstvo, odjava in uporaba osebnega klubskega portala v klubu je za člana brezplačna. Mesečna osebna poraba ni pogoj za članstvo.
 32. Storitve članstva in sodelovanje v sistemu ugodnosti je za člana brezplačno.
 33. Veljaven cenik nadomestil in stroškov neutemeljenih reklamacij, odprava napak in stroškov v primeru izgube ali kraje gesla je javno objavljen na spletnih straneh kluba.

  Osebni klubski portal

 34. Osebni klubski portal je tehnološko zaščiten prostor v programski aplikaciji kluba, do katerega ima dostop le član. Vsak član kluba ima lahko le en osebni klubski portal. Osebni klubski portal članu omogoča uporabo dodatnih storitev kluba. Vsak član kluba, ob oddaji vloge za članstvo, prejme uporabniško ime in geslo, s katerim aktivira svoj osebni klubski portal.
 35. Uporaba osebnega klubskega portala se avtomatično blokira:
  • na podlagi prijave člana o izgubi ali kraji uporabniškega imena ali gesla;
  • prijave o nepooblaščenem dostopu ali drugih nepravilnostih;
  • na osnovi zavrnjenega (nedostavljivega) elektrosnskega sporočila na elektronski naslov člana.
 36. V primeru blokade mora član obvezno kontaktirati klub pisno ali preko telefona, vsako prijavo pa mora potrditi v pisni obliki z lastnoročnim podpisom ter priložiti kopijo osebnega dokumenta.
 37. V primeru, da gre za reševanje problema, ki je nastal zaradi napake ali neznanja s strani člana in še posebej v primeru, da se enak primer, pri istem članu, ponovi večkrat, gre za primer neupravičene reklamacije. V primeru neuporavičene reklamacije mora član najprej poravnati stroške odprave neuporavičene reklamacije in se mu šele nato omogoči ponovni dostop in uporabo osebnega portala.
 38. Dostop do osebnega klubskega portala in storitev kluba je članu zagotovljen nepretrgoma preko spletnih strani kluba. .

  e-denarnica

 39. Elektronska denarnica (krajše e-denarnica) je poseben prostor v osebnem portalu člana, ki omogoča vnos, hranjenje in prevzem kartic plačilnega sistema paysafecard.
 40. Član prevzame kartice plačilnega sistema paysafecard iz e-denarnice z izbiro ustrezne možnosti v e-denarnici. Pri postopku prevzema nove kartice paysafecard se članu pokažejo vsi podatki v zvezi s kartico. Kartice, ki jih član prevzame iz e-denarnice, niso dodatno zaščitene z geslom. Pri plačevanju je potrebno polje za geslo pustiti prazno.

  Nakup kartic paysafecard

 41. Član lahko preko kluba kupuje kartice plačilnega sistema paysafecard. Klub lahko prodajo kartic paysafecard preko kluba ustavi v skladu z distributersko pogodbo. Vse informacije v zvezi s prodajo kartic paysafecard klub objavlja na svojih spletnih straneh. Član je pred nakazilom denarja, na spletni strani kluba, dolžan preveriti, če storitev ni ustavljena.
 42. Za nakup kartic paysafecard preko kluba, član nakaže celotni znesek, za katerega želi prejeti kartice paysafecard, na transakcijski račun kluba (številka je objavljena na spletni strani kluba). Ob nakazilu član obvezno navede svojo sklicno številko, ki jo je prejel ob včlanitvi.
 43. Po prejemu nakazanega zneska na račun, klub članu pripiše prejeto vrednost na članski račun v obliki članskih točk v razmerju 1 točka = 0,01 EVRO.
 44. Klub pripiše prejeto vrednost v roku enega delovnega dne od prejema vplačanega zneska na transakcijski račun kluba in prejema kartic paysafecard na zalogo.
 45. Član lahko prevzame nove kartice paysafecard v lokalno veljavni valuti v skladu z stanjem na računu člana. Ob izdaji nove kartice se vrednost na članskem računu zniža za nominalno vrednost prevzete kartice in za strošek izdaje kartice v skladu z veljavnim cenikom, ki je objavljen na spletni strani kluba.
 46. V primeru, da klub kartic paysafecard, zaradi dobavnega roka dobavitelja, ne more dobaviti v roku 7 dni po prejemu vplačila na račun kluba, je član upravičen do povračila vplačanih sredstev.

  Sistem ugodnosti

 47. Član šteje za aktivnega člana, ko v tekočem koledarskem obdobju prejme bonus zaradi sodelovanja v promocijskih akcijah ali nakupa vsaj ene kartice paysafecard. To obdobje se lahko določi enotno ali za vsako promocijsko akcijo posebej.
 48. Vsak aktivni član kluba ima pravico po svoji izbiri sodelovati v sistemu ugodnosti ali v posameznem delu sistema ugodnosti kluba.
 49. Klub lahko nudi aktivnim članom, glede na kriterije posamezne promocijske akcije več oblik sodelovanja v sistemu ugodnosti. Sistem ugodnosti vključuje predvsem:
  • pripis članskih točk zaradi sodelovanja v promocijskih akcijah, ki jih organizira klub ter
  • prevzem promocijskih kartic trgovcev.
 50. Klub obvešča člane o novostih v sistemu ugodnosti.

  Članski račun

 51. Članski račun je poseben prostor v osebnem portalu člana, ki omogoča zbiranje članskih točk.
 52. Član zbira članske točke predvsem iz naslova:
  • nakupa novih kartic paysafecard preko kluba;
  • sodelovanja v nagradnih anketah in posnetku stanja;
  • drugih oblikah pridobivanja članskih točk, ki jih organizira klub.
 53. Točke in druge ugodnosti iz naslova sodelovanja v sistemu ugodnosti, se obračunajo, pripišejo in/ali distribuirajo v osebni račun člana, na osnovi izpolnitve pogojev sodelovanja v sistemu ugodnosti in prejema nakazila sredstev s strani trgovca-sponzorja, na račun kluba, najkasneje do 8 v mesecu, za pretekli mesec.
 54. Član lahko zbrane članske točke zamenja za splošno veljavno kartico plačilnega sistema paysafecard, z nominalno vrednostjo, ki ustreza številu zbranih točk, v razmerju 1 točka = 0,01 EVRO. Pri tem velja tudi cena za izdajo kartice v skladu z veljavnim cenikom. Minimalno potrebno število članskih točk je omejeno z najmanjšo nominalno vrednostjo splošno veljavne kartice kartice paysafecard, ki jo izdajatelj kartic nudi na trgu.
 55. Pri tem klub izda članu kartico iz nagradnega sklada, v katerega prispevajo kartice posamezni sponzorji.

  Obveščanje trgovca

 56. Ob izdaji kartic iz nagradnega sklada ali promocijskih vrednostnih kartic članu, klub o izdaji kartic(e) članu obvesti sponzorja in mu pri tem posreduje vse potrebne osebne podatke člana, ki so potrebni zaradi veljavne zakonodaje o dohodnini fizičnih oseb.
 57. V kolikor, v koledarskem letu prejete ugodnosti posameznega sponzorja, ki jih preko kluba prejme član, presegajo zakonsko določene olajšave, je član dolžan prejete ugodnosti prijaviti v svoji dohodninski napovedi in plačati ustrezno dohodnino.
 58. Seznam o prejetih ugodnosti preko kluba je članu vedno na voljo v njegovem osebnem portalu.

  Distribucija promocijskih kartic

 59. Član je, v okviru distribucije promocijskih kartic posameznih sponzorjev, upravičen do prejema ustreznega števila promocijskih kartic posameznega trgovca, glede na dogovor kluba s trgovcem.
 60. Član promocijske kartice prejme v osebno e-denarnico in jih lahko prevzame v skladu s postopkom prevzema kartic iz e-denarnice ter potroši v skladu s splošnimi pravili izdajatelja kartic ali pravili kluba o mobilnem plačevanju.

  Izguba ali kraja gesla

 61. V primeru izgube ali kraje gesla v zvezi z osebnim klubskim portalom ali drugega gesla, povezanega s članstvom v klubu je član dolžan takoj obvestiti avtorizacijski center kluba in to s pisno izjavo na naslov kluba tudi potrditi. Za pisno izjavo šteje tudi izjava v elektronski obliki, podpisana z varnim elektronskim podpisom.
 62. Imetnik je dolžan poravnati vse stroške, povezane s preklicem osebnega portala člana ali uporabe storitev, povezanih s članstvom. Vsa gmotna škoda, ki nastane kot posledica izgube ali kraje gesla za čas do izteka naslednjega delovnega dne od prejema obvestila, bremeni člana – imetnika gesla.

  Reklamacije

 63. Za reševanje reklamacij v zvezi s članstvom, sistemom ugodnosti ali uporabo dodatnih storitev članstva je pristojen klub. Član posreduje klubu reklamacijo glede nepravilnosti v delovanju kluba ali glede zneskov plačil ali ugodnosti v osmih dneh po prejemu ustreznega obvestila o opravljeni transakciji oziroma storitvi. Reklamacija je lahko klubu posredovana preko osebnega spletnega portala, pisno z lastnoročnim podpisom ali v elektronski obliki z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom.
 64. Če je reklamacija neutemeljena, (na primer: popravljanje napačno navedenih osebnih podatkov, odprava posledic napak, ki so posledica neupoštevanja navodil, še posebej, če se napake ponavljajo) klub zaračuna članu stroške postopka po veljavnem ceniku, ki je javno objavljen na spletnih straneh kluba.
 65. Klub ni odgovoren za kakovost blaga in storitev, ki jih član plačuje pri trgovcih preko plačilnega sistema paysafecard.

  Prenehanje članstva

 66. Članstvo v klubu velja do prenehanja.
 67. Članstvo fizične osebe preneha z izstopom, z izključitvijo, s smrtjo, z izgubo poslovne sposobnosti člana, z ustavitvijo dejavnosti kluba ali zaradi določil veljavne zakonodaje ali pristojnih organov.
 68. Ob prenehanju članstva preneha pravica do koriščenja ugodnosti, izhajajoča iz predhodnega članstva.
 69. Prenehanje članstva v primeru smrti oziroma prenehanja obstoja člana ali izgube poslovne sposobnosti člana nastopi z dnem nastopa tega dogodka.
 70. Član lahko izstopi iz članstva kluba tako, da poda izjavo o izstopu iz članstva kluba in jo pošlje klubu pisno z lastnoročnim podpisom ali v elektronski obliki z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom.
 71. Članstvo po izstopu člana preneha naslednji dan po prejemu izjave o izstopu.
 72. Klub si pridržuje pravico, da članu, ki kakorkoli krši te splošne pogoje poslovanja kluba ali veljavno zakonodajo, zlasti navede napačne podatke, v predvidenem roku ne poravna svojih obveznosti oziroma je popolnoma neaktiven več kot 24 mesecev, brez obrazložitve odpove članstvo in ga s tem izključi iz članstva. Izključitev začne veljati z dnem izdaje sklepa o izključitvi.
 73. V primeru prenehanja članstva vse članske točke takoj zapadejo v korist kluba.
 74. V primeru prenehanja članstva članu v plačilo takoj zapadejo vse še neporavnane obveznosti do kluba. Član je dolžan vse svoje morebitne neporavnane obveznosti do kluba v roku 8 dni po prenehanju članstva. V primeru prenehanja članstva lahko klub vse zapadle obveznosti člana takoj poravna iz naslova nepotrošenih kartic plačilnega sistema paysafecard, ki jih ima član v trenutku prenehanja članstva v svoji e-denarnici.
 75. V primeru prenehanja članstva ima član oziroma njegovi pravni nasledniki pravico do prevzema vseh nepotrošenih kartic plačilnega sistema paysafecard iz svoje e-denarnice v roku 6 mesecev po preteku članstva. Po poteku tega roka vse nepotrošene kartice plačilnega sistema paysafecard zapadejo v korist kluba.
 76. V primeru prenehanja članstva, klub, zaradi zavarovanja interesov kluba, v skladu z veljavno zakonodajo, ohrani podatke o članu in njegovih aktivnostih.

  Kazenske določbe

 77. Za ravnanje v nasprotju s temi splošnimi pogoji ali za kakršnokoli zlorabo v zvezi s članstvom v klubu posameznik odgovarja v skladu s splošnimi pravili o civilni in kazenski odgovornosti.

  Končne določbe

 78. Ti splošni pogoji stopijo v veljavo z dnem 01.11.2008 in veljajo do preklica.
 79. Klub lahko v skladu z veljavno zakonodajo in svojo poslovno politiko spremeni te splošne pogoje, o čemer predhodno, z elektronsko pošto, obvesti svoje člane. Če član v roku 14 dni po prejemu obvestila o spremembi splošnih pogojev ne izstopi iz kluba, se šteje, da s spremenjenimi pogoji soglaša.
 80. Klub si pridržuje pravico do odprave vseh tiskarskih in slovničnih napak v splošnih pogojih ter na spletnih straneh brez predhodnega obvestila.
 81. V kolikor se izkaže, da je del teh splošnih pogojev, zaradi veljavne zakonodaje pravno sporen, se sporni del nadomesti z ustreznimi določili, ki ustrezajo smislu določila in veljavni zakonodaji. Sprememba pravno spornega dela ne vpliva na druga določila, ki niso pravno sporna.
 82. Za razlago pravnega razmerja med klubom in članom kluba ter za reševanje morebitnih sporov, ki izhajajo iz tega razmerja, se uporablja pravo Republike Slovenije.
 83. Morebitne medsebojne spore, ki se nanašajo na članstvo v klubu, rešujeta stranki sporazumno, v kolikor pa to ni mogoče, je za njihovo reševanje pristojno sodišče v Ljubljani.
 84. eDenar.net je blagovna znamka podjetja mc2, kreativne rešitve, d.o.o., www.mc2.si.